Home > Thông tin doanh nghiệp > Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hiện đang cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống và tư vấn về CRM, SMA
(quản lý lợi nhuận, quản lý giá vốn, quản lý thành tích), DW, IFRS.

Cung cấp
giải pháp

 • i-REMA : Integrated Customer Relationship Management System
 • i-SEMA : Integrated Strategic Enterprise Management System
 • i-FIWS Suite: Integrated Financial Information Warehouse Service
 • i-SysFrame: Integrated System Frame

Dịch vụ
tư vấn

 • CRM : Chiến lược CRM, marketing, sales, tư vấn phân tích khách hàng, tư vấn SSP
 • SMA : Tư vấn kế hoạch kinh doanh, quản lý lợi nhuận, quản lý giá vốn, quản lý thành tích
 • Risk : Basel 2, tư vấn RAPM
 • DW : tư vấn ISP, tư vấn DW liên quan đến CRM, SMA và rủi ro
 • IFRS : Tư vấn và xây dựng IFRS

Dịch vụ
tích hợp
hệ thống

 • Đề xuất công việc thiết lập và giải pháp tối ưu cho đối tượng là nhiều cơ quan tài chính khác nhau bằng cách thực hiện các dự án thiết lập DW và CRM, quản lý lợi nhuận tổng hợp, quản lý hiệu suất và tư vấn
 • Lĩnh vực xây dựng: CRM và DW, quản lý lợi nhuận tổng hợp (ABC,FTP,PA), quản lý thành tích (KPI), kế hoạch kinh doanh, quản lý rủi ro…

Kinh doanh
toàn cầu

 • Hiện đang thực hiện kinh doanh các giải pháp tạo dựng được trên nền tảng năng lực nghiệp vụ kinh doanh của cơ quan tài chính và năng lực kỹ thuật thông tin mà Will-Be Solution đã tích luỹ được trong nhiều năm qua cho đối tượng là Trung Quốc và các nước Đông Nam Á
 • Đối tượng khách hàng phân phối sản phẩm:
 • - CRM Solution (i-REMA) - Hanabank in China
 • - SMA Solution (i-SEMA) - Hanabank in China
 • - DW Solution (i-FIWS) - HanaBank in China, SBV(Ngân hàng nhà nước Việt Nam)

Quản lý kinh doanh và marketing là một vòng tròn khép kín, tiếp điểm giữa quản lý kinh doanh và marketing chính là giao điểm giữa logic kinh doanh và logic nghiệp vụ kinh doanh.
Đây chính là điểm mấu chốt ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng, phát triển của tổ chức thông qua các yêu cầu tương hỗ, nội dung hỗ trợ, quá trình kiểm tra và thương thảo.
Will-be Solution hỗ trợ các mối quan hệ lẫn nhau này thông qua việc xác lập quy trình quản lý hiệu quả công việc KPI.

Lĩnh vực marketing, Lĩnh vực quản lý kinh doanh Tác dụng tương hỗ của quản lý kinh doanh và marketing