Home > GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM > i-SEMA

i-SEMA

SMA(Strategic Management Accounting-Kế toán quản trị chiến lược)

Giải pháp kế toán quản trị chiến lược phục vụ cho việc quản lý kinh doanh mang tính chiến lược bằng cách tính toán định giá vốn điều chuyển nội bộ (FTP) để đo lường lãi suất, tính toán chi phí dựa trên hoạt động (ABC) một cách hợp lý, hỗ trợ đo lường tính lợi nhuận của tài khoản/khách hàng/sản phẩm/nhóm công việc thông qua Profitability View được tích hợp từ FTP/ABC/chi phí trực tiếp trên mỗi tài khoản.

Cơ cấu của SMA
Cơ cấu của SMA
FTP(Fund Transfer Pricing)

FTP (Định giá vốn điều chuyển nội bộ) là phương pháp tính giá vốn điều chuyển nội bộ theo tiêu chuẩn đo lường tính lợi nhuận, phương pháp này sử dụng tỉ lệ lãi suất thị trường cùng kỳ hạn làm lãi suất nội bộ theo thời gian hợp đồng cho khoản tiền gửi và khoản vay. FTP không chỉ giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo tính công bằng trong công tác đánh giá hiệu quả làm việc giữa các đơn vị nội bộ, mà còn hỗ trợ việc điều khiển hướng kinh doanh tổng thể bằng cách điểu chỉnh dòng vốn lưu chuyển bên trong tổ chức.

FTP (Định giá vốn điều chuyển nội bộ) về cơ bản bao gồm lãi suất tiêu chuẩn (lãi suất thị trường) + chênh lệch giữa giá hiện hành của giá bán và giá mua (Spread) tiêu chuẩn + Spread đặc biệt.
Spread tiêu chuẩn bao gồm Spread tín dụng của ngân hàng + Spread quản lý khả năng thanh khoản và được áp dụng chung cho toàn bộ sản phẩm.
Spread đặc biệt bao gồm sản phẩm hợp đồng + Spread tài khoản đặc biệt, và có thể áp dụng riêng biệt cho sản phẩm hoặc tài khoản cụ thể.

ABC(Activity Based Costing)

ABC (Kế toán chi phí dựa trên hoạt động) là phương pháp căn cứ vào mối quan hệ nhân quả (Causal Relationship) để định ra nguồn lực của toàn doanh nghiệp (phí nhân công, phí hàng hóa, chi phí gián tiếp, các loại thuế…) được dùng như thế nào ở từng hoạt động, hoặc mỗi hoạt động này được sử dụng như thế nào ở đối tượng chi phí (sản phẩm, dịch vụ, khách hàng, tổ chức, kênh…), từ đó kế toán chi phí bằng cách đo lường chi phí vốn thực và hiệu quả làm việc.
Phương pháp này tính toán chi phí vốn dựa trên hoạt động giới hạn thấp nhất được sử dụng ở sản phẩm và dịch vụ trong giới hạn tài khoản, vì vậy có thể hỗ trợ hiệu quả trong việc phân tích mọi khía cạnh cần thiết cho quá trình phân tích giá vốn và hiệu suất tài khoản, sản phẩm, tổ chức, khách hàng…của doanh nghiệp.

PA(Profitability Analyzer)

PA(Phân tích tính lợi nhuận: Bằng cách khấu trừ các chi phí tương ứng (chi phí tiền lãi, chi phí tiền lệ phí, giá điều chuyển vốn, chi phí dựa trên hoạt động, tổn thất ước tính…) trong số lợi nhuận phát sinh từ giá trị sản phẩm mà ngân hàng bán ra và dịch vụ ngân hàng cung cấp (lợi nhuận tiền lãi, lợi nhuận từ lệ phí…), phương pháp này sau khi xây dựng kế hoạch tổng thể về lợi nhuận theo từng tài khoản giới hạn thấp nhất và thống kê dữ liệu của đối tượng quản lý ở 3 khía cạnh tổ chức, khách hàng, sản phẩm, sẽ hỗ trợ triển khai nhiều phân tích khác nhau tùy theo mục đích phân tích.