Home > GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM > i-SysFrame

i-SysFrame

Integrated Financial Information Warehouse Service

i-SysFrame thành phần hoá và cung cấp các hạng mục yêu cầu thuộc khía cạnh kỹ thuật xuất hiện chung trong quá trình thiết lập ứng dụng kinh doanh của môi trường Java, cung cấp tính liên động với quy trình kinh doanh (Business Process) nhằm tăng cường năng suất khai thác, khả năng mở rộng, tính năng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì. Đây là SOA Framework hỗ trợ giao thức WebService chuẩn nhằm hỗ trợ tính liên động với Smart phone, SNS. Đây cũng là AOP Framework đảm bảo tính độc lập của bộ phận kỹ thuật, bộ phận nghiệp vụ và hỗ trợ tính đơn giản của code lập trình viên.

Thành phần cấu tạo của i-SysFrame
Thành phần cấu tạo của  i-SysFrame