Home > GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM > Giới thiệu sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm

Khái quát sản phẩm

Will-Be Solution cung cấp 5 sản phẩm sau đây: i-SEMA, i-REMA, i-RTMS, i-FIWS Suite, i-SysFrame. Các sản phẩm này không chỉ hỗ trợ mối quan hệ giữa hoạt động kinh doanh và marketing của doanh nghiệp, mà còn hỗ trợ cả nghiệp vụ và kỹ thuật cho việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý của các tổ chức tài chính. Nhằm tối đa hoá lợi nhuận bằng hiệu quả của sức mạnh tổng hợp, nhóm sản phẩm trên có thể được cung cấp dưới hình thức tích hợp hoặc phân tách để phù hợp với môi trường và nhu cầu của khách hàng.

Sơ đồ giải pháp tài chính của Will-Be Solution
Bản đồ giải pháp tài chính của Will-Be Solution i-SEMA(Integrated Strategic Management Accounting System), i-REMA(Integrated Customer Relationship Management System)