Tham khảo

Home > Tham khảo > Basel

Basel

2006.08

Thiết lập hệ thống BIS mới cho Gwangju Bank, Kyongnam Bank

Bối cảnh thực hiện

Công ty đã tìm ra các nội dung cải thiện tiêu chuẩn Basel II về hệ thống nguồn của Kyongnam Bank, Gwangju Bank và thực hiện giao diện dữ liệu bằng các model tích hợp của công ty cổ phần mẹ nhằm thực hiện các báo cáo của Woori Bank, Kyongnam Bank, Gwangju Bank bằng cách thiết lập hệ thống BIS mới đơn nhất theo quan điểm về sự tích hợp của công ty cổ phần mẹ dựa trên kết quả tư vấn Basel II của Woori Bank thông qua chuỗi các dự án Basel II tại Woori Finance Holdings Co., Ltd.

Thời gian thực hiện

08.2006~06.2007

Nội dung thực hiện

 • Tư vấn về các hạng mục cải thiện cơ sở hạ tầng của Kyongnam Bank, Gwangju Bank dựa trên Basel II
 • Hỗ trợ bảo trì model của công ty cổ phần mẹ để có thể phản ánh đặc điểm cơ sở hạ tầng của Kyongnam Bank, Gwangju Bank
 • Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu theo quan điểm model công ty cổ phần mẹ cho Kyongnam Bank, Gwangju Bank
 • Bảo trì quy trình nhằm xử lý và thao tác các giao diện một cách hiệu quả đối với các dữ liệu dung lượng lớn
 • Xác minh dữ liệu tải và bảo trì quy trình back-up

Kết quả thực hiện

Bảo trì hệ thống quản lý chất lượng và dữ liệu đối với nguồn cơ sở hạ tầng bằng cách thiết lập, hỗ trợ hệ thống giúp quản lý chất lượng các dữ liệu hay phát sinh vấn đề nhất trong quá trình thiết lập hệ thống Basel II

 • Nâng cao chất lượng dữ liệu đối với cơ sở hạ tầng dữ liệu bằng cách thực hiện hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu
 • Bảo trì hệ thống quản lý vòng đời của thông tin tài khoản và đơn giản hóa thông tin khách hàng
 • Tăng hiệu suất quản lý bằng cách tự động hóa quy trình giao diện
 • Đảm bảo tính minh bạch trong hệ thống xử lý dữ liệu bằng cách xác minh kết quả tác nghiệp và sử dụng màn hình báo cáo
 • Bảo trì hệ thống đơn giản hóa giao diện dữ liệu thông qua chương trình quản lý tập trung các dữ liệu rủi ro bị phân tán
 • Nâng cao hiệu suất đầu tư về IT thông qua công tác hỗ trợ model tích hợp công ty cổ phần mẹ