Tham khảo

Home > Tham khảo > CRM

CRM

2014.02

Dự án xây dựng CRM mới cho Samsung Securities Co., Ltd

Bối cảnh thực hiện

Công ty nhận thấy cần phải xây dựng CRM được Platform hóa để nắm bắt nhu cầu chính xác của khách hàng, tiếp xúc với khách hàng vào thời điểm phù hợp/một cách có tổ chức và quản lý kết quả của nền tảng quản lý quan hệ khách hàng, thông qua đó, công ty đã chuẩn bị sẵn nền tảng kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm và đảm bảo mức độ trung thành với khách hàng.

Thời gian thực hiện

02.2014~11.2014

Nội dung thực hiện

 • Xây dựng hệ thống CRM điều hành
 • Quản lý thông tin khách hàng (Khách hàng 360, Financial 360)
 • Tìm kiếm khách hàng và quản lý hoạt động kinh doanh
 • Quản lý khách hàng về sau (mục tiêu quản lý tỷ lệ lợi nhuận, quản lý rủi ro khách hàng)
 • Quản lý thành tích CRM
 • Phân tích DW xây dựng CRM mart
 • RDW
 • ADW
 • Data Mart

Kết quả thực hiện

Hoàn thành việc xây dựng hệ thống CRM hình thức tạo ra thành quả có khả năng nắm bắt nhu cầu chính xác của khách hàng, tiếp xúc với khách hàng vào thời điểm phù hợp/một cách có tổ chức và quản lý kết quả của nền tảng quản lý quan hệ khách hàng

 • Nâng cao năng suất bằng CRM hình thức sáng tạo ra thành quả
 • Tích hợp các hệ thống liên quan đến CRM của toàn bộ công ty và tăng cường mối liên kết
 • Đảm bảo nội dung mới của CRM và cải thiện hệ thống
 • Phân loại đặc tính sản phẩm và hình thành hệ thống thông tin phân tích khách hàng