Tham khảo

Home > Tham khảo > DW

DW

2014.10

Dự án quản trị dữ liệu và kho dữ liệu cho Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Nằm trong “Dự án hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng FSMIMS” của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Những yếu tố cải thiện tình hình hiện tại:

 • Portal nộp báo cáo cho người sử dụng nội bộ Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 • Phân loại XBRL cho báo cáo tài chính (Fin-rep) và báo cáo chung (Co-rep) ở Việt Nam
 • Dụng cụ kiểm duyệt dữ liệu
 • Quản lý dữ liệu Meta
 • Lưu trữ dữ liệu hoạt động (ODS) cho báo cáo gần thời gian thực
 • Kho dữ liệu hướng đối tượng
 • Kho dữ liệu chủ đề (data mart) đa chiều cho OLAP
 • BI và cổng BI

Thời gian thực hiện

12/2014 ~ 12/2016

Nội dung thực hiện

 • Tích hợp dữ liệu bên trong và bên ngoài
 • Tự động hóa công việc nộp báo cáo
 • Xây dựng kho dữ liệu (DW) và kho dữ liệu chủ đề (DM)
 • Triển khai hệ thống BI

Kết quả thực hiện

 • Củng cố sự phát triển và thực hiện quyền hạn của chính sách tiền tệ và chính sách quản lý ngoại tệ
 • Củng cố việc thanh tra ngân hàng và quyền hạn giám sát của Ngân hàng nhà nước Việt Nam
 • Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, hê thống kế toán và thanh toán
 • Đẩy nhanh quá trình tích hợp quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng
 • Hỗ trợ hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam ở hiện tại và trong tương lai dự kiến