Tham khảo

Home > Tham khảo > Khác

Khác

2015.06

Xây dựng mô hình dự án thử nghiệm và cơ sở chung Big Data cho đường cao tốc của Công ty đường cao tốc Hàn Quốc (Korea Expressway Corporation)

Bối cảnh thực hiện

 • Tạo môi trường có thể xử lý khối dữ liệu lớn
 • Hoạch định triển khai quản lý việc sử dụng Big Data một cách khoa học và tạo nên hoạt động kinh doanh mới
 • Cần xây dựng cơ sở platform cho việc hoàn thiện các yêu cầu và lĩnh vực khác nhau
 • Thúc đẩy mô hình dự án thử nghiệm cho việc chuyển khuôn mẫu quyết định chính sách dịch vụ đường cao tốc (an toàn giao thông, quản lý giao thông ...) trên cơ sở Big Data cho đường cao tốc

Thời gian thực hiện

06.2015~12.2015

Nội dung thực hiện

 • Triển khai platform thu thập, phân tích, sử dụng Big Data liên quan đường cao tốc
  - Khai triển chức năng kết nối, thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích, hiển thị Big Data trong và ngoài nước
 • Khai triển môi trường quản lý điều hành Big Data platform (web portal)
  - Triển khai web portal cho người quản lý, người sử dụng
 • Chuẩn bị kế hoạch kích hoạt việc sử dụng Big Data của đường cao tốc
 • Khai triển mô hình dịch vụ thử nghiệm phân tích dấu hiệu nguy hiểm cho đường cao tốc
  - Tập hợp Big Data của dữ liệu công ty cùng hành vi của người điều hành và phân tích dấu hiệu nguy hiểm nằm ở đường cao tốc
 • Khai triển mô hình dịch vụ thử nghiệm phân tích dữ liệu chung liên quan về đường cao tốc
  - Phân tích cảm xúc tích cực hay tiêu cực về công ty và dịch vụ đường cao tốc qua việc sử dụng dữ liệu xã hội trực tuyến
  - Loại trừ sự kiện cho tác động đến yêu cầu giao thông thông qua từ khóa, tập hợp dữ liệu giao thông đường cao tốc để phân tích mẫu hình sử dụng đường cao tốc

Kết quả thực hiện

Công ty đường cao tốc Hàn Quốc thông qua hoạt động này xây dựng cơ sở platform Big Data cho việc hoàn thiện các yêu cầu và lĩnh vực khác nhau, từ đó làm cơ sở thông qua việc sử dụng Big Data tổng hợp từ những dữ liệu chung-dữ liệu công cộng, Công ty hy vọng có thể góp phần sáng tạo kinh tế từ việc triển khai quản lý một cách khoa học và tạo ra hoạt động kinh doanh mới.

 • Góp phần thống nhất chính sách của chính phủ qua việc tập hợp Big Data của đường cao tốc, và góp phần sáng tạo kinh tế
 • Cải thiện sự tin cậy về chính sách theo việc sử dụng Big Data
 • Khai triển nội dung dịch vụ mới thông qua việc phân tích mối quan hệ Big Data liên quan đến giao thông đường cao tốc
 • Hy vọng tạo ra hoạt động kinh doanh đa dạng từ việc kết hợp dữ liệu chung-dữ liệu công cộng, và kích hoạt nền công nghiệp
 • Giữ vai trò chính trong việc phản hồi chính sách chính phủ qua kích hoạt sử dụng Big Data cho việc triển khai chính phủ giỏi có trình độ
 • Mở rộng sức ảnh hưởng của người dân/doanh nghiệp tư nhân/trường học về dữ liệu công cộng mà Công ty đường cao tốc đang sở hữu và môi trường cơ sở cho việc sử dụng chung của Big Data
 • Giảm ngân sách thông qua dự đoán một cách khoa học dựa trên phân tích Big Data
 • Sự giải quyết nhanh chóng của quá trình công việc về thay đổi trong và ngoài nước

Sản phẩm

Splunk(Splunk Agent, Search Header, LB Forwarder, Splunk Indexer)