Tham khảo

Home > Tham khảo > IFRS

IFRS

2012.06

Dự án xây dựng hệ thống để áp dụng tiêu chuẩn kế toán quốc tế

Bối cảnh thực hiện

Chế độ tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS) cần tạo ra một chế độ kế toán tiêu chuẩn toàn cầu lấy nguyên tắc, giá trị làm trọng tâm để có thể phản ánh tính đặc thù của Tổng công ty Quản lý tài sản Hàn Quốc (KAMCO), đo được năng suất kinh doanh và trạng thái tài chính một cách chính xác và công bằng.

Thời gian thực hiện

06.2012~04.2013

Nội dung thực hiện

 • Thiết lập hệ thống giá trị công bằng cho các sản phẩm tài chính IFRS
 • Thiết lập hệ thống quỹ dự trữ nợ xấu IFRS
 • Thiết lập hệ thống đánh giá nợ phải thu
 • Thiết lập hệ thống xử lý ghi chép chú thích và quyết toán liên kết IFRS
 • Thiết lập hệ thống kế toán tích hợp (quản lý CoA tích hợp, phân loại nợ-có, chạy thử chức năng phân loại nợ-có, quyết toán tổng tài khoản)
 • Chuyển đổi C/S hiện có sang WEB
 • Sửa đổi và khai thác các mô-đun liên động với kế toán
 • Khai thác I/F đối với hệ thống liên kết phía sau
 • Hỗ trợ hình thành Báo cáo tài chính khởi đầu và thực hiện quyết toán truy thu
 • Cải thiện EDW

Kết quả thực hiện

Nâng cao độ tin cậy và tính minh bạch của tổng công ty nhờ thiết lập chế độ kế toán theo Tiêu chuẩn kế toán quốc tế thành hệ thống và công khai việc quyết toán kế toán

 • Có thể quyết toán kế toán theo Tiêu chuẩn kế toán quốc tế
 • Đảm bảo tính ổn định trong xử lý chứng từ và quản lý kế toán một cách hiệu quả nhờ áp dụng phương thức tham số
 • Nâng cao mức độ hài lòng của người dùng nhờ chuyển đổi các nghiệp vụ C/S hiện có thành Web
 • Quản lý tích hợp chế độ kế toán nhị nguyên hóa hiện có (nhận ủy thác của tổng công ty/nợ phải thu của tổng công ty) thành một hệ thống có tên là kế toán tổng công ty