Tham khảo

Home > Tham khảo > ISP

ISP

2014.06

Nghiên cứu việc thiết lập hệ thống phân loại và khảo sát tình trạng dữ liệu công cộng
của Công ty đường cao tốc Hàn Quốc (Korea Expressway Corporation)

Bối cảnh thực hiện

Từ yêu cầu công khai thông tin của chính phủ ngày càng tăng theo chính sách dự án hiện tại (CP 3.0) , nhu cầu công khai thông tin dữ liệu công cộng của công ty đường cao tốc Hàn Quốc và chính quy hóa việc sử dụng cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, việc công khai thông tin và bảo đảm hiệu quả chính sách công khai của chính phủ gặp rất nhiều khó khăn do chưa nắm rõ tình trạng dữ liệu hiện tại; và vì thế việc trang bị chế độ tìm hiểu và quản lý tình trạng dữ liệu công cộng theo hệ thống trở nên cần thiết.

Thời gian thực hiện

2014.06~2014.11

Nội dung thực hiện

  • Thiết lập hệ thống phân loại dữ liệu công cộng
  • Điều tra tình trạng toàn bộ DB và tìm dữ liệu công cộng
  • Khảo sát yêu cầu dữ liệu công cộng
  • Thiết lập kế hoạch phát triển và mô hình dịch vụ dữ liệu công cộng của công ty
  • Xây dựng cơ sở quá trình, chế độ cho việc công khai dữ liệu công cộng
  • Phân tích hiệu quả dựa theo việc công khai dữ liệu công cộng

Kết quả thực hiện

Cùng với việc phân tích tình trạng dữ liệu công cộng hiện tại mà Công ty đường cao tốc Hàn Quốc đang sở hữu và thiết lập chiến lược công khai mang tính khả thi, tất cả đều được dùng làm cơ sở sau này để chuẩn bị cho công việc công khai dữ liệu theo hệ thống.

  • Đảm bảo hệ thống phân loại về dữ liệu công cộng mà Công ty đường cao tốc sở hữu
  • Khả năng chọn lựa dự liệu sẽ được công khai theo cơ sở hệ thống phân loại từ khảo sát yêu cầu
  • Đảm bảo phương hướng cho lộ trình công khai và mô hình sử dụng dịch vụ dựa trên chiến lược phát triển sau này
  • Đảm bảo quy trình, hướng dẫn (sách hướng dẫn) cho việc công khai dữ liệu

Sản phẩm

N/A