Tham khảo

Home > Tham khảo > SMA

SMA

2012.05

Dự án thế hệ tiếp theo của Hyundai Swiss Financial Group (xây dựng hệ thống thông tin CRM/SMA/EIS)

Bối cảnh thực hiện

Hyundai Swiss Financial Group đang đối diện với quá trình thay đổi đột biến của môi trường tài chính, nên cần nâng cao năng lực và tăng cường khả năng cạnh tranh để thực hiện được tầm nhìn đã đề ra, đó là "tăng trưởng thành tập đoàn tài chính tổng hợp và thích ứng trong công cuộc thâm nhập vào thị trường toàn cầu".

Thời gian thực hiện

05.2012~11.2012

Nội dung thực hiện

Xây dựng (nâng cao) CRM để phân tích thông tin tổng hợp và SMA, EIS nhằm hỗ trợ quản lý kinh doanh của lĩnh vực phát triển hệ thống trong quá trình cơ cấu phát triển hệ thống, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện dữ liệu.

Kết quả thực hiện

  • Chuẩn bị nền tảng kích hoạt và tự động hóa marketing của Hyundai Swiss Financial Group - tập đoàn được hình thành từ 4 pháp nhân.
  • Hình thành cái nhìn đơn giản về khách hàng đã được tích hợp để có thể ứng phó với khách hàng ngay tại hiện trường và hỗ trợ hoạt động bán hàng phù hợp với hoàn cảnh của ngân hàng tiết kiệm.
  • Đảm bảo bổ sung các thông tin liên quan đến khách hàng bị thiếu nhiều trong khâu quản lý lợi nhuận tổng hợp hiện có, tạo ra khả năng phân tích cơ cấu lợi nhuận chính xác hơn.

Sản phẩm

  • i-REMA/CM
  • i-SEMA
  • i-SysFrame